Gebruikersvoorwaarden

Door het gebruiken van deze site www.arve.be gaat u integraal akkoord met de onderliggende gebruikersvoorwaarden

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de informatie die U vindt via de verschillende links of verwijzigingen. Gezien het gaat om informatie die door derden wordt verstrekt zijn we niet verantwoordelijk voor de juistheid ervan, noch willen we ons vereenzelvigen met de inhoud. Moesten om een of andere reden rascistische, sexistische of andere schadeberokkende taal worden gebruikt willen we ons hiervan kompleet distancieren.

We vragen zelfs dat u ons zou verwittigen indien op een van de links in onze website dergelijke taal zou gebruikt worden. Wij houden ons er aan om in geval van klachten zo spoedig mogelijk de desbetreffende links te verwijderen. De uitbaters van deze websites waarnaar een verwijziging wordt gegeven in onze website worden als enige verantwoordelijken beschouwd en dienen de wetten en reglementeringen te volgen.

Wij nemen ook geen enkele verantwoordelijkheid op met betrekking tot producten en productinformatie die voorkomt op een van de links.

Gezien de website afhankelijk is van techniek, nemen we geen enkele verantwoordelijkheid in verband met enige schade die het downloaden van informatie vanuit onze website zou berokkenen aan uw apparatuur.

We doen er weliswaar alles aan om eventuele fouten of technische mankementen op te lossen. Desnoods wordt de website geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk van het net gehaald. Wij houden ons het recht toe om op gelijk welk tijdstip de site ofline te zetten voor onderhoud. We kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor gevolgen van de onderbrekingen.

We behouden het recht om de gehele site of een gedeelte via paswoorden af te sluiten voor het publiek. We behouden het recht om zelf te bepalen wie toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van de site. We behouden tevens het recht om de toegang ten allen tijde aan iemand te ontzeggen om volgende reden :

  • wie zich niet houdt aan de gebruikersvoorwaarden
  • wie schade aanricht aan onze site of aan gegevens van onze site
  • wie inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
  • wie de site of zijn inhoud zou gebruiken om ons schade toe te brengen
  • wie de site of zijn inhoud zou gebruiken voor onwettige doeleinden

We behouden het recht om personen die zich niet houden aan de gebruikersvoorwaarden gerechterlijk te vervolgen

Voor elk geschil dat zich zou voordoen wegens het oneigelijke gebruik van de site of van zijn inhoud zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

Alle gegevens van privé personen die door de site worden gebruikt zijn onderhevig aan de wet op de privacy. Iedere persoon heeft het recht om zijn gegevens te beschermen en kan door eenvoudige aanvraag zijn persoonlijke gegevens laten verwijderen.

Het verstrekken van algemene gegevens met betrekking tot gebouwen die een verwijzing naar de ontwerper bevatten blijven echter steeds de bevoegdheid van de ontwerper. Hij blijft het recht behouden zijn werk te tonen - voor zover dit niet in strijd is met de wet op de privacy.

© ARVE